VănTác Bạch Chồng Cúng Cho Vợ


VĂN TÁC BẠCH CHỒNG CÚNG CHO VỢ


Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ hiện tiền Đại đức Tăng, Ni.

Tang quyến chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch (lạy 01 lạy).

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức,

“Tình nghĩa bao giờ muốn cách phân

Hẹn nhau đi hết quảng đường trần

Tóc xanh chưa bạc buồn gãy cánh

Còn một mình con giữa thế nhân “

Hôm nay là tuần chung thất của hiền thê chúng con là phật tử Họ Tên…………Pháp Danh………...Để tưởng nhớ người bạn đời đã từng chia ngọt sẻ bùi trong tình nghĩa vợ chồng suốt quãng đời trên trần thế. Ôi! Thâm tình chưa vẹn mà người đã vĩnh viễn ra đi để lại cho tang quyến chúng con bao nỗi niềm thương nhớ. Không biết giờ này hiền thê chúng con được an vui nơi miền Phật cảnh hay đang bị đoạ đày nơi khổ thú? Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, những buổi vui buồn có bên nhau, những tưởng trăm năm hạnh phúc, nào ngờ đâu sắc cầm biệt điệu, nổi buồn đau lẽ bạn giữa cuộc đời, mặc dù bốn mươi chín ngày đã trôi qua nhưng tưởng vợ con vừa đi vắng.

Kính lạy chư Tôn Tịnh Đức,

Xin phép quý Ngài cho phép chúng con đôi phút hồi tưởng lại người bạn đời yêu quý của con.

Ngược dòng thời gian trãi qua trên dưới 30 năm do duyên nghiệp chúng mình kết thành vợ chồng xây dựng gia đình như bao gia đình phật tử tại gia, sống hạnh phúc và chia sẻ cho nhau những lời hay ý đẹp cũng như lúc khó khăn cuộc sống đời thường. Trãi qua 15 năm dài nằm bịnh, tình nghĩa vẫn trước sau như một, thể hiện đầy đủ đạo phu thê.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Chúng con vẫn biết: “ Hễ có sanh tất có diệt” nhưng sao khỏi chạnh lòng khi cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu chẳng thấy.

Hôm nay, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con sắm sanh lễ mọn kính dâng cúng mười phương chư Phật và hiện tiền chư tịnh đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh hiền thê chúng con sớm sanh về tịnh cảnh, người hiện tiền thân tâm an lạc, phúc thọ miên trường. Lời quê bộc bạch , kính mong chư Tôn Hiền Đức từ bi chứng minh và ai lân mẩn nạp lễ cúng dường hôm nay, để cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

(Quỳ chờ Hoà Thượng đáp từ rồi đọc tiếp )

Trên chư Tôn Đức đã từ bi chứng minh cho rồi, và còn ban dạy cho chúng con những lời vô cùng thiết thực chúng con nguyện y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ tam bái ( lạy 3 lạy )

                                                                                                                           __Sưu Tầm__

Thông báo

Video