Văn Tác Bạch Tuần Chung Thất Cho Thân Mẫu


VĂN TÁC BẠCH TUẦN CHUNG THẤT CHO THÂN MẪUNam Mô Bổn Sư Thất Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Lát

Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, tang quyến chúng con nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (lạy 01 lạy)

Bái bạch Chư Tôn Thiền Đức, hôm nay là lễ cầu siêu tuần chung thất cho thân mẫu chúng con tên là:………, sinh năm ………., từ trần ngày … tháng … năm Đinh Hợi, hưởng thọ … tuổi, chúng con được nghe lời Phật dạy: muốn cầu siêu độ người quá cố, thì phải thỉnh cầu Chư Tăng gia trì hộ niệm, siêu độ vong linh. Bái bạch Chư Tôn Tịnh Đức, hồi tưởng lại công đức của thân mẫu chúng con sánh như trời cao biển rộng, như ca dao người xưa ca tụng:

“Công Cha như núi Thái sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Thật vậy, thân mẫu chúng con đã suốt một đời sanh thành, dưỡng dục, cưu mang chúng con từ thuở ấu thơ cho đến trưởng thành. Chúng con cứ ngỡ rằng Mẹ sẽ sống đời với các con nhưng ngờ đâu một phút vô thường, người đã ra đi và ra đi mãi mãi, đã để lại cho chúng con một mất mát vô cùng to lớn và một nỗi niềm tiếc thương vô hạn.

Thiết nghĩ, từ nay chúng không bao giờ tìm lại được người mẹ, đã tận tụy hy sinh suốt cả cuộc đời nuôi dạy các con nên người và xây dựng sự nghiệp cho chúng con mà mẹ không hề mong các con đền đáp.

Nay, chúng con muốn phụng dưỡng báo hiếu mẹ mà người đã không còn nữa!

“Mẹ về âm cảnh hồn phảng phất

Con ở dương gian dạ ngậm ngùi

Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục

Khuất còn thêm tủi phận làm con”

Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, điều mà chúng con lo nghĩ là hiện giờ vong hồn mẹ siêu đọa ra sao?! Được tiêu dao hay luân hồi trong lục đạo?! Để báo hiếu ân đức sanh thành trong muôn một. Hôm nay, tang quyến chúng con một dạ chí thành cung thỉnh nhị bộ Đại Tăng gia trì chú nguyện, mong linh hồn người nghe lời kinh tiếng pháp Phật, phát Bồ đề tâm, sám trừ tội chướng, hầu được tiêu nghiệp vãng sanh.

Bởi lẽ, chúng con được biết Chư Tăng là những bậc xuất gia giới đức thanh tịnh, là những người thay Phật tiếp Tổ, truyền đạt chánh Pháp Phật, lợi lạc nhân sinh, chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Do đạo lực thanh tịnh, nên lời kinh tiếng pháp Chư Tăng truyền tụng sẽ hướng dẫn thần thức người quá cố phát tâm thăng tiến đến cảnh giới an lành của Chư Phật.

Xuất phát từ suy nghĩ này, nay toàn gia quyến chúng con một dạ chí thành sắm sửa trai nghi, thỉnh chư Tôn Tịnh Đức gia trì chú nguyện, siêu độ cho hương linh thân mẫu chúng con là: ………………………., pháp danh ……….. được vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà.

Ngưỡng mong Chư Tôn Thiền đức từ bi nạp thọ cho chúng con được trọn niềm hiếu đạo.

Nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát!

 (ngưng ở đây, sau khi Hòa Thượng huấn từ xong đọc tiếp)

Trên Chư Tôn Đức đã hứa khả cho rồi lại ban cho chúng con những lời pháp nhũ. Chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. (lạy 03 lạy)

                                                                                                                              __Sưu Tầm__

Thông báo

Video