Lễ Vía Di Đà


DẪN CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA DI ĐÀ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Cung kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng Minh

- Cung kính ngưỡng bái bạch...

- Kính thưa...

" Chuông vang dội nghe như hồn tỉnh thức

Gọi con người xa bể kiếp trần ai

Như thúc giục ta nhanh về bến giác

Kẻo lạc loài trong bể thác khổ đau."

Kính bạch...Kính thưa... 

Như Đức Phật ngày xưa đã dạy và các nhà khoa học ngày nay đã công nhận: Trong vũ trụ có hằng hà vô số thế giới. Mỗi đêm, chúng ta ngước mặt lên vòm trời, bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ xa tít, hiện ra trước mắt chúng ta đây là bao nhiêu thế giới.

Trong Kinh A Di Đà Đức Phật dạy; Phương Đông có vô số thế giới như các sông Hằng, mà Phương Tây, Phương Nam, Phương Bắc cũng đều như thế. Nhưng chỉ có thế giới cực lạc là vui hơn cả.

Trong bao nhiêu thế giới ấy, có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh, có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới mới hình thành, có thế giới sắp tiêu diệt, có thế giới thiên về vật chất cũng có thế giới trọng về tinh thần... Nhưng theo lời Đức Phật Thích Ca dạy thì trong vô lượng thế giới ấy, chỉ có thế giới cực lạc hay còn gọi là tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là vui hơn cả.

Hôm nay, Chùa Phước Linh long trọng tổ chức Đêm Hoa Đăng vía Đức Phật A Di Đà PL 2555.

Vậy trước khi đi vào cử hành lễ chính thức, thay lời cho Ban tổ chức chúng con xin được phép thông qua chương trình của buổi lễ như sau:

- Niệm Phật cầu gia hộ

- Tuyên bố lý do

- Giới thiệu thành phần tham dự

- Diễn văn khai mạc

- Nghi thức lễ truyền đăng

- Tuyên đọc 48 Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

- Tụng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà

- Cảm tạ của Ban tổ chức

- Hồi hướng và bế mạc

1. Niệm Phật cầu gia hộ

Mười Phương Chư Phật hiện tọa đạo tràng, hồn thiên sông núi cũng đã hội tụ về đây trong giờ phút này, thể theo chương trình chúng con kính thỉnh Chư Tôn Đức, cùng toàn thể đạo tràng cùng đứng dậy niệm Phật cầu gia hộ.

(Niệm Phật xong cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể đạo tràng đồng an tọa).

2. Tuyên bố lý do

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

Kính bạch... Kính thưa...

Cây có cội nước có nguồn

Đức Phật A Di Đà có công đức rất lớn và hạnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta Bà này rất nhiều.

Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ: Sanh, Già, Bệnh, Chết. Nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa, hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và khai thị Pháp môn tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường. Nếu ai chuyên tu cũng đều được vãng sanh.

"Nguyện vãng sanh về miền cực lạc

Dứt hết liền ác nghiệp trần lao

Liên Hoa chính phẩm đặng vào

Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn"

Kính bạch... Kính thưa...

Với ánh sáng hào quang vô lượng của Đức Từ phụ Phật A Di Đà với cánh tay huyền diệu luôn xòe đón những chúng sanh mong thoát khổ.

Đạo tràng Chùa Phước Linh hôm nay một lòng hướng về cõi cực lạc Tây Phương thành kính trang nghiêm long trọng tổ chức Đêm hoa đăng - Vía Đức Phật A Di Đà. Với chí thành ôn lại Phật hạnh của Đức Cha lành đã vì chúng sanh thị hiện nơi ngũ trược ác thế để độ thoát chúng sanh. Cầu mong hết thảy con Phật cùng nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm việc Phật làm để tương lai cùng làm Phật. Ngỏ hầu thế giới hòa bình, nhân gian an lạc.

Kính lạy Đức Phật A Di Đà, chúng con nguyện:

" Mỗi người là một bình minh

Luôn luôn tỏa chiếu hành trình thân tâm

Cùng nhau bỏ sức dã tràng

Để xây đắp những nhân gian nhiệm mầu."

Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể Đạo tràng.

Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay.

3. Giới thiệu thành phần tham dự

" Mặc già sương đêm nhẹ kéo về

Không thêm hoang vắng gợi cô liêu

Bao niềm tôn kính từ hoan hỉ

Hình ảnh trang nghiêm bóng Tăng già."

Kính bạch... Kính thưa...

Về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Trước nhất và trên hết, trên bàn chứng minh chúng con xin đảnh lễ cung kính giới thiệu:...

4. Diễn văn khai mạc

Kính bạch Chư Tôn Đức!

Kính thưa toàn thể Đạo tràng!

" Ta vẫn là ta tự thuở nào

Của trời của đất của trăng sao

Của non nước Việt, giang sơn Việt

Của Đạo từ bi chẳng đổi màu."

Vào giờ này chúng con cung thỉnh ... lên khai mạc cho buổi lễ hôm nay.

5. Nghi thức truyền đăng

" Nguyện cho con dứt khổ hồng trần

Nguyện cho con sáng tỏ nguồn chơn

Cầu xin Phật Tổ ban ơn

Con về tịnh độ chơn tâm tỏ tường."

Vừa qua là ... đã long trọng khai mạc cho buổi lễ hôm nay.

Kính bạch... Kính thưa...

Trong Kinh Di Giáo Đức Phật có dạy rằng: Này các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta mà làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Đừng tìm giải thoát ở một nơi nào khác, đừng tìm giải thoát ở một kẻ nào khác ngoài các ngươi!

Chính vì vậy mà hôm nay, chúng con đồng quỳ dưới sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí vững mạnh của Chư Phật mà xin mồi ở các Đức Phật ngọn đèn huệ, để xóa đi bao nổi u minh, tăm tối nơi chính mình, một lòng cầu sự giải thoát nơi cảnh tịnh độ an nhàn.

" U minh dứt hết ngục hình

Dương gian độ thoát chúng sanh không còn

Bồ đề nguyện lớn vuông tròn

Chứng lên Phật quả không còn tử sanh."

Kính bạch Chư Tôn Đức!

 Kính thưa toàn thể Đạo tràng!

Đó chính là nghi thức của lễ truyền đăng hôm nay. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng... Nguyện hương và truyền đăng.

6. Tuyên đọc 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Nam Mô Bổn Sư...

Nam Mô Tây Phương giáo chủ A Di Đà Phật

Kính bạch... Kính thưa...

Đức Phật Thích Ca có dạy rằng: Đời quá khứ lâu xa cách đây hơn 10 kiếp, có 1 nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, mẹ là Thù Thánh Diệu Nhan. Vương hậu sanh 3 người con. Người thứ nhất tên là Nhật Nguyệt Minh, Người thứ hai tên là Kiều Thi Ca và người thứ ba tên là Nhật Đế Chúng. Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự tại Vương Như Lai. Kiều Thi Ca bỏ ngôi vinh quý theo Phật thế tự tại xuất gia thọ Tỳ Kheo giới, Phật cho hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đối trước Phật phát ra 48 đại nguyện rộng lớn độ khắp 10 phương chúng sanh. Nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn thì Ngài thề chẳng thành Phật. Khi ấy Chư thiên rải hoa tán thán, quả đất rúng động, giữa không trung có tiếng khen rằng: "Pháp Tạng Tỳ Kheo quyết định sẽ thành Phật hiệu A Di Đà."

Để cho Đạo tràng hôm nay nghe tin được 48 đại nguyện của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo.

Vào giờ này chúng con cung thỉnh... hoan hỉ tuyên đọc 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.

7. Trì tụng danh hiệu Phật A Di Đà

" Mỗi bước chân là mỗi đóa sen

Thấm nhuần mưa pháp sáng hoa đèn

Bừng lên chân lý ngời ngời tỏa

Mỗi bước chân là mỗi đóa sen."

Vừa qua là... đã tuyên đọc 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.

8. Kết thúc

Khói đảnh hương đã quyện vào vô tận, hương sắc của hoa cũng đã nhiệm màu. Bao dòng chảy của thời gian tiếp nối, hợp rồi tan lưu luyến bởi tình thương.

Kính bạch... Kính thưa...

Buổi lễ Hoa đăng - Vía Đức Phật A Di Đà do Chùa Phước Linh tổ chức đến đây đã kết thúc viên mãn.

Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức, kính mời Quý Đại biểu, cùng toàn thể Đạo tràng đồng đứng dậy hồi hướng bế mạc.

                                                                                            __Thanh Quang__

Thông báo

Video