NÚI LINH THỨU - ẤN ĐỘ


GÓC LỊCH SỬ "NÚI LINH THỨU"

                                                                      Ấn Độ, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Núi Linh Thứu là một trong những ngọn núi cao bao bọc chung quanh thành Vương Xá. Linh Thứu là nơi Đức Phật đã thuyết giảng nhiều bộ kinh quan trọng trong lịch sử Phật giáo, như kinh Pháp Hoa (Saddharmapundarika-sutra), Lăng Nghiêm (Suramgama-samadhi-sutra), Kinh Đại Bát Nhã (Maha-Prajnaparamita- Sutra)... Chính nơi này ngài A Nan đã thường ngồi tu tập thiền định (Samadhi) và phía sau động hãy còn một đường nứt lớn chạy dài từ hương thất của Đức Phật, theo truyền thuyết thì đó chính là chỗ Đức Phật đã dùng thần lực đưa tay từ phòng mình xuống đặt trên đầu ngài A Nan (Ananda) để trấn an Ngài. Đi theo một khoảng nữa là động của ngài Xá Lợi Phất (Sariputta). Hang này có một mỏm đá nhô ra như hình của đầu một con rắn, chính nơi đây ngài Xá Lợi Phất thường trú ngụ để thiền định và quản chúng. Từ động của ngài Xá Lợi Phất đi theo con đường ngoằn ngoèo với những nấc thang, tới một mỏm đá hình con chim mỏ nhọn, mặt ngước lên. Vì hình dạng này mà núi có tên là “Linh Thứu.” 
                                                                                       
                                                      
                                                                                                            __Trí Huệ__

Thông báo

Video