THÁP TƯỞNG NIỆM TÔN GIẢ VÔ NÃO


GÓC LỊCH SỬ ''THÁP TƯỞNG NIỆM TÔN GIẢ VÔ NÃO''

                                                                                       Ấn Độ, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tại xứ Kiều Tát La (Kosala), có một tướng cướp vô cùng hung bạo, tên là Ungulimala (vòng tay đeo) hay thường gọi là kẻ Vô Não.

Tôn Giả Ungulimala trước khi xuất gia và đắc quả A La Hán từng nổi tiếng là một kẻ ác nhân, từng cắt đứt 999 ngón tay của người khác trong một quyết tâm muốn học đạo, nhưng khi gặp Phật được ngài cảm hóa, Ungulimala đã được độ và tu tập, cuối cùng chứng đạt đạo quả A La Hán.

Tháp tưởng niệm này nằm cách nền nhà cũ của Trưởng Giả Cấp Cô Độc khoảng 10 bước chân.

                                                                                                                 __Trí Huệ__

Thông báo

Video