THÁP KIỀU ĐÀM DI MẪU


GÓC LỊCH SỬ "THÁP KIỀU ĐÀM DI MẪU"


                                                                         Ấn Độ, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Kiều Đàm Di (Mahapajapati Gotami) hay còn gọi là Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di, di mẫu của thái tử Tất Đạt Đa, là vị Tỳ-kheo-ni đầu tiên lãnh đạo Ni đoàn thời Đức Phật tại thế.

Theo giả thuyết Phật giáo thì khi Đức Phật đang ở tại thành Tỳ Xá Ly (Vaishali) thì di mẫu của Ngài là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Mahapajapati) và 500 cung nữ thuộc dòng họ Sakya đã kiên nhẫn đi bộ từ thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) đến thành Tỳ Xá Ly, thỉnh cầu Ngài cho phép nữ giới xuất gia đức Phật đã không đồng ý và cuối cùng được sự thỉnh cầu ba lần của tôn giả A Nan (Ananda), Đức Phật cũng chấp nhận cho phái nữ được phép xuất gia.Từ đó, giáo đoàn Ni đầu tiên được hình thành.


Dưới sự dẫn dắt của Kiều Đàm Di Mẫu, nhiều vị Tỳ-kheo-ni chứng đắc quả vị A-la-hán, có uy tín trong quần chúng, được cư sĩ và dân chúng ca ngợi...!

Trụ đá vua Asoka và ngôi Tháp của Mahapajapati.
Trụ đá Vua Asoka.                                                                                                       __Trí Huệ__

Thông báo

Video