LỘC GIẢ UYỂN - SARNATH


GÓC LỊCH SỬ ''LỘC GIẢ UYỂN - SARNATH''

                                                                  Ấn Độ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Sau khi thiền định (Samadhi/ meditation) bốn mươi chín ngày đêm dưới cây Bồ Đề (Bodh Gaya), Đức Phật đã giác ngộ (enlightenment) trở thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.

Đức Thế Tôn biết rằng Pháp (Dhamma) của mình vừa chứng ngộ vô cùng vi diệu, khó có thể dùng ngôn từ diễn tả cho hết được. Vì vậy, Ngài tiếp tục ngồi thiền định dưới cây Bồ Đề cảm nhận về những gì mình đã chứng. Cuối cùng, dưới sự thỉnh cầu của vua Phạm Thiên (Brahmana), Ngài quyết định chuyển pháp luân. Lúc ấy, Đức Phật liền rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng đi tới vườn Lộc Uyển (Sarnath) gặp năm đạo hữu đã từng tu tập với mình trước đây để hoá độ. Lúc đầu, khi thấy Phật đến, năm vị này đều nghi ngờ và chỉ trích lối sống của Ngài. Đức Phật liền giảng pháp cho năm vị ấy nghe bài Pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế, chỉ rõ đây là khổ, nguyên nhân của khổ, dứt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ là Bát Chánh đạo. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp, cả năm người đều tỏ ngộ và một lòng tu theo Phật. Năm vị đó trở thành năm người đệ tử đầu tiên của Đức Phật và Tăng đoàn Phật Giáo cũng bắt đầu xuất hiện từ đó...!Toàn cảnh Vườn Lộc Uyển.


Chụp ảnh lưu niệm tại Lộc Uyển.
Vườn Lộc Uyển (vườn nai).
 
 
                                                                                                 __Trí Huệ__

Thông báo

Video