HANG THẤT DIỆP


GÓC LỊCH SỬ "HANG THẤT DIỆP"


                                                                      Ấn Độ, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Hang Thất Diệp là nơi được chọn để tổ chức cuộc kết tập Kinh điển lần thứ nhất (The first council). Hang Thất Diệp này thuộc thành Vương Xá (Rajagaha) chỉ cách Linh Thứu sơn khoảng 10 km.

Cuộc kết tập kinh điển này được diễn ra sau ba tháng đức Thế Tôn nhập Niết Bàn (Nibbana). Trưởng lão Đại Ca Diếp (Maha Kassapa) được cử làm chủ tọa hội nghị gồm 500 vị đại A La Hán. Nội dung của cuộc kết tập kinh điển lần này nhằm ôn lại lời dạy của đức Thế Tôn, Ngài Ưu Ba Ly (Upali) trùng tuyên Luật tạng (Vinaya pitaka), Ngài A Nan Đa trùng tuyên Kinh tạng (Sutta pitaka), chưa có đề cập đến tạng Luận (Abhidhamma pitaka). Mọi chi phí trong suốt quá trình kết tập được sự bảo trợ trọn vẹn của vua A Xà Thế (Ajatasattu), vua nước Ma Kiệt Đà (Magadha).
                                                                                                           
                                                                                                      __Trí Huệ__

Thông báo

Video