ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN - KUSHINAGAR


GÓC LỊCH SỬ ''ĐỨC PHẬT NHẬP NIẾT BÀN - KUSHINAGAR''

                                                                                  Ấn Độ, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Thánh tích Kushinagar nơi đức Phật nhập niết bàn, tọa lạc tại thành Kushinagar, thuộc tiểu bang Utta Pradhesh, Ấn Độ. Sau 45 năm thuyết pháp độ sanh, đức Phật đã tuyên bố với Anan cùng đại chúng Tỳ kheo ba tháng sau sẽ nhập niết bàn tại rừng cây Ta La thuộc thành Kushinagar.

Trong Kinh Trường Bộ I (Đại Bát Niết Bàn), trước khi nhập diệt, đức Thế Tôn đã có lời căn dặn như sau: “Này Ananda, có bốn Thánh tích, người thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: Đây là chỗ Như Lai đản sinh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác, đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”.

Vì thế, giống như các thánh địa khác liên quan đến những biến cố lịch sử cuộc đời đức Phật, Kusinagara đã trở thành một thánh địa quan trọng để các Phật tử đến chiêm bái đảnh lễ...!

 


Hai cây Sa-la nơi Đức Phật nhập Niết Bàn.
Đại bảo Tháp Niết Bàn.
Tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn


Dâng hoa và y cúng dường Đức Phật.

Tụng Kinh cầu nguyện quốc thái dân an.


 

                                                                                                                  __Trí Huệ__

 

Thông báo

Video