ĐỊA ĐIỂM ĐỨC PHẬT LÊN - XUỐNG CÕI TRỜI ĐAO LỢI THUYẾT KINH ĐỘ THÂN MẪU


GÓC LỊCH SỬ ''ĐỊA ĐIỂM ĐỨC PHẬT LÊN - XUỐNG CÕI TRỜI ĐAO LỢI THUYẾT KINH ĐỘ THÂN MẪU''

                                                                             Ấn Độ, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Sau khi Phật ra đời được bảy ngày, thì thân mẫu của Phật là Ma Da phu nhân qua đời và sau đó được sanh lên cõi trời Đao Lợi.

Sau khi Ngài tu tập thành đạo và thiết nghĩ công ơn sanh thành dưỡng dục của thân mẫu cao lớn sâu rộng không chi đo lường được. Nên Ngài phải dùng pháp nào tương đối cao thượng như công đức của Bà.

Nghĩ xong Ngài liền ngự lên cõi trời Ðạo Lợi nhập hạ và thuyết Kinh Địa Tạng trót ba tháng hạ tại cõi trời Ðạo Lợi giúp Thân mẫu đắc được Tu-đà-hoàn quả và chư Thiên thành đạo nhiều vô số kể...!Nơi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi.
 


                                                                                                                __Trí Huệ__

 

Thông báo

Video