ĐỀN TƯỞNG NIỆM PHÁP SƯ HUYỀN TRANG - ẤN ĐỘ


GÓC LỊCH SỬ ''ĐỀN TƯỞNG NIỆM PHÁP SƯ HUYỀN TRANG - ẤN ĐỘ''

                                                               Ấn Độ, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Huyền Trang (玄奘 xuan zang) là Cao tăng của Phật giáo Trung Quốc, một trong bốn dịch giả của Trung Hoa. Ngài cũng là người sáng lập Pháp tướng tông tại Trung Quốc. Vì tinh thông Kinh điển Phật giáo nên Ngài còn có danh hiệu là Tam Tạng (Pháp sư), là người tinh thông cả Tam tạng.

Cao tăng Huyền Trang đến Ấn Độ quê hương của Phật giáo tham cứu Kinh điển 16 năm. Ngài đã thỉnh về nhiều kinh điển Phật giáo và dịch sang tiếng Hán, xây dựng nền tảng cho Phật giáo Trung Hoa.

Không những Ngài đóng góp cho Phật Giáo Trung Quốc mà còn cho cả thế giới. Hiện nay, rất nhiều công trình khảo cổ học đã căn cứ vào quyển Đại Đường Tây Vức Ký (ghi chép lại chuyến hành trình chiêm bái Phật tích) mà tìm và phát hiện ra rất nhiều những vết tích có giá trị cao về mặt khảo cổ. Nên, hầu như rất nhiều nước trên thế giới đã biết đến Ngài và lập đền tưởng niệm, với ước muốn học và hành theo hạnh của Ngài...!
                                                                                                      __Trí Huệ__

Thông báo

Video