Chân Hạnh Phúc


CHÂN HẠNH PHÚC


Nếu các bạn đã từng suy nghĩ và cho rằng Niết Bàn (nirvana/ 涅槃) trong Phật giáo là một cảnh giới nào đó mơ hồ, xa xôi, viễn tưởng khó chứng đắc, chỉ dành cho những bậc thượng căn thượng trí hoặc có thể đạt được (attain) sau khi chết (after death). Điều đó, đi đến kết luận rằng bạn chưa hiểu gì về triết lí (doctrines/ dhamma) nhà Phật (the Buddhism).

Niết-bàn, thật ra chỉ là một trạng thái tâm an tịnh khi bạn dừng hẳn mọi ham muốn (lobha/ concupiscence/ 貪欲), kết thúc sự trói buộc của cơn nóng giận (dosa/ hate/ 瞋恚), không còn mê mờ (moha/ ignorance/ 愚癡) đối với sự cấu thành vũ trụ và nhân sinh, muội lược việc tô hồng hoặc đánh bóng về cái Ta và những thứ thuộc về của Ta (anatta/ no-self/ 無我) trong bạn. Khi ấy, bạn có thể đạt được Niết Bàn (attain nirvana) ngay bây giờ (right now) và tại đây (right here).
                                                                                                   
                                                                           __Trí Huệ__
 

Thông báo

Video