Phật Học

CẤU TẠO THÂN NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT

https://www.facebook.com/chuaphuoclinh.hongngu/

19/02/2019

CẤU TẠO THÂN NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT

Sau bài thuyết trình đầu tiên làm nòng cốt cho toàn bộ hệ thống giáo lí là Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã không do dự chút nào khi tiếp tục bài diễn thuyết thứ hai là nêu lên khái niệm về Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana/ no-self/ 無我).

Toàn bộ nội dung bài diễn thuyết này nói lên rằng, thân người là một thể thống nhất được cấu thành bởi năm yếu tố (ngũ uẩn/ aggregates/ pancakhandha/ 五蘊), năm yếu tố này có thể được phân làm hai phần: Vật chất (sắc) và tinh thần (danh).

- Vật chất (sắc uẩn/ body/ rupa/ 色): được kết hợp bởi bốn nguyên lý cơ bản là chất rắn (đất), chất lỏng (nước), chất nhiệt (lửa), và chất vận động (gió).

- Tinh thần (bốn uẩn còn lại): cảm giác (thọ/ feeling/ vedanā/ 受), tri giác (tưởng/ perception/ sanna/ 想), tâm tư (hành/ volition/ sankhara/ 行), nhận thức (thức/ consciousness/ vinnana/ 識).

Chính những yếu tố này nối kết lại thành một hình thể thân - tâm vật lí, nên chúng là giả tạm không thật có (sunyata/ emptiness). Nếu bạn thường xuyên ngày đêm quán chiếu, ý thức rõ về sắc thân này luôn biến chuyển (inpermanent/ anicca/ 無常) nên nó là khổ (suffering/ dukkha/ 苦), từ đó dẫn đến nó không có thực thể (non-self/ anatta/ 無我) thì bạn sẽ đạt được thong dong tự tại giữa cuộc đời.

                                                                                                          ___ Trí Huệ ___

Thông báo

Video